A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt tartalmazza, hogy az Odvaskő Panzió és Éttermet üzemeltető Futo-Trans-Group Kft.  hogyan használja és védi az Ön személyes adatait.  A Futo-Trans-Gropu Kft. azon személyes adatok adatkezelője, amelyeket vendégeink vagy leendő vendégeink bocsátanak rendelkezésünkre, amikor a odvasko.hu weboldalt használják, valamint személyek egyéb csoportjai esetében, akiket a jelen Tájékoztató vendégként azonosít, és akik különböző csatornákon, üzleti kapcsolattartókon és a munkatársainkon keresztül lépnek velünk kapcsolatba. 

A Futo-Trans-Group Kft. üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti partnerektől, munkatársaktól és más személyektől személyes adatokat kér, szerez és dolgoz fel.  Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtásához a lehető legkevesebb személyes adatot kelljen kezelnünk. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a természetes személyek személyes adataival és adatvédelemmel kapcsolatos törvényes jogait és ésszerű elvárásait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt fejti ki, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét.  Az általunk követett elvek közül több az EU általános adatvédelmi rendeletéből (GDPR) következik.  Ugyanakkor a személyes adatok védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatban valamennyi hatályos jogi követelménynek megfelelünk.  

Igyekeztünk ezt az Adatkezelési Tájékoztatót könnyen használható és érthető formában elkészíteni, a közölni kívánt információ bonyolultságából adódó korlátokon belül.  Ha kérdése van a Tájékoztató tartalmával kapcsolatban, illetve észrevételei vagy javaslatai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tehetjük jobbá a Tájékoztatót, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:
  adatvédelemért felelős munkatárs: Futó László
  info(kukac)odvasko.hu


1)    A természetes személyek (“érintettek”) törvényes jogai a GDPR értelmében

A GDPR szerint az “érintettek” olyan, bárhol élő természetes személyek, akik az EU-ban valamely “adatkezelővel” állnak kapcsolatban, vagy olyan, EU-n belüli élő természetes személyek, akik az EU-n kívül valamely adatkezelővel állnak kapcsolatban. Az „adatkezelő” az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének módját meghatározza. A “személyes adat” minden olyan adat, amely az érintetthez köthető.

A GDPR értelmében az érintettek az alábbi egyedi jogokkal rendelkeznek:
a)    Átlátható tájékoztatás
b)    Saját adatokhoz való hozzáférés
c)    Pontatlan adatok helyesbítése
d)    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog bizonyos körülmények között
e)    Hozzájárulás visszavonása
f)     Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
g)    Az adatkezelés elleni tiltakozás
h)    Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
i)     Adathordozhatóság
j)    “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni
k)    Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

A jelen Tájékoztató mindezen jogok összességére vonatkozik.  E jogok bármelyikének értelmében az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is három hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon juttatjuk el Önnek.  Az első megkeresésnél nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egy éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel.

Figyelem! Kérésének feldolgozásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát.

Ha úgy gondoljuk, hogy nem szükséges az Ön kérésére eljárnunk, írásban tájékoztatjuk Önt döntésünk indokáról, valamint az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.

E jogoktól eltérően, ha Ön úgy gondolja, hogy a Futo-Trans-Group Kft. az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk, és fejleszthessük a vendégeinknek nyújtott szolgáltatásunkat. Hivatalos panaszt e-mailben vagy postai úton tehet, az 1.12. “Forduljon a Futo-Trans-Group Kft-hez a GDPR-rel kapcsolatban” pontban megadott elérhetőségeken.
Igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül válaszolni Önnek. 

1.1    Átlátható tájékoztatás
A GDPR által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtjuk. Az információkat írásban vagy elektronikus úton adjuk meg. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatást is nyújthatunk.

Az alább 1. pontban ismertetett módon segítjük Önt jogai gyakorlásában.

Az alábbi, 1.12 “Forduljon a Futo-Trans-Group Kft-hez a GDPR-rel kapcsolatban” pontban találhatja e-mailes és postai elérhetőségünket.  

1.2    Saját adatokhoz való hozzáférés
Önnek jogában áll a Futo-Trans-Group Kft-től igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést:
a)    Az adatkezelés célja 
b)    Az érintett személyes adatok kategóriái
c)    Azok a címzettek, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, különös tekintettel a nem EU-tagállamokban található címzettekre
d)     A személyes adatok tárolásának időtartama
e)    Hogy Önnek jogában áll személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérni tőlünk, vagy e kezelés ellen tiltakozni
f)    Hogy Önnek jogában áll a Felügyeleti Hatósághoz panasszal fordulni
g)    Amennyiben a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtjük, ezen adatok forrása
h)    Hogy az adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, és ha igen, az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír
i)    Amennyiben az Ön személyes adatait egy EU-n kívüli országba továbbítjuk, az Ön jogait védő megfelelő garanciákat biztosítjuk Önnek

1.3    Pontatlan adatok helyesbítése
Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, azokat az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

1.4    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Önnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük e kérését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:
a) Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség
b) Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére
c) Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
d) Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik
e) Jogellenesen kezeltük adatait
f) Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Figyelem! Személyes adatait nem törölhetjük, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése; 
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Ön adatai átmenetileg e törlést követően biztonsági másolatként még megmaradnak, de informatikai biztonsági technikák segítségével biztosítjuk, hogy ezekhez a másolatokhoz kizárólag adatvesztés esetén az adatbázis visszaállításának céljából lehessen hozzáférni, és hogy azokat az adatok felfedése érdekében ne lehessen másolni.  A biztonsági másolatokat rotációs alapon [12 HÓNAPON] belül megsemmisítjük.

1.5    Hozzájárulás visszavonása
Amennyiben Ön hozzájárulását adta az általunk végzett adatkezeléshez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  Ezt megteheti úgy, hogy a 2. (Tevékenységek) fejezet megfelelő pontjában megadott e-mail címre elküldi kérését, amely fejezet azon tevékenységeket sorolja fel, amelyek esetében személyes adatokat kezelünk. Másik lehetőségként az alábbi 1.12. pontban megadott címre is írhat nekünk.  

Figyelem: az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az általunk már elvégzett adatkezelést.

1.6     Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
Ön kérheti, hogy a Futo-Trans-Group Kft. korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

         Ön vitatja a személyes adatok pontosságát

         Az általunk végzett adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

         Az eredeti célból már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

         Ön tiltakozik az általunk végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként “jogos érdekeinket” neveztük meg, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek.


Ha az adatkezelés az Ön tiltakozása alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával lehet kezelni, vagy: 
a)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
b)    más személy jogainak védelme érdekében, vagy 
c)    az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az adatkezelés korlátozása esetén e korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

Gyakorlati működési szempontok megakadályozhatják, hogy pontosan a GDPR által előírt módon korlátozzuk az adatkezelést, de ilyen esetben Önnel együttműködve igyekszünk kielégítő megoldást találni.

1.7    Az adatkezelés elleni tiltakozás
Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen, amennyiben:

         Az adatkezelés jogszerűségének alapjaként saját “jogos érdekeink” szolgálnak, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek

         Az Ön adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  (A profilalkotás olyan automatizált döntéshozatal, amelynek során a gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz vagy tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzőket elemzik, vagy előre jelzik azokat.) Ilyen tiltakozás esetén az Ön személyes adatait az említett célokból többé már nem kezelhetjük.


1.8    Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha: 
a) a döntés az Ön és közöttünk fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy
b) az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

Az a) esetben az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelméhez megfelelő intézkedéseket kell végrehajtanunk, ideértve legalább Önnek azt a jogát, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

1.9    Adathordozhatóság
A GDPR értelmében az érintett jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között a rá vonatkozó személyes adatokat “tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja. Az érintett arra is jogosult, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.
Amennyiben Ön a fenti 1.2. pont alapján hozzáférést kér személyes adataihoz, ezeket általában széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön kifejezetten azt kéri, hogy írásos formában küldjük el Önnek az adatokat.

1.10    “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni 
Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet.  Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni.  Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar hatósághoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.    
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Angol nyelvű e-mail cím: privacy(kukac)naih.hu
Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu
Web:
http://naih.hu

1.11    Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben
Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti EU tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

1.12    Forduljon a Futo-Trans-Group Kft-hez a GDPR-rel kapcsolatban

A fent ismertetett jogok gyakorlása érdekében vagy közvetlenül a Futó-Trans-Group Kft-hez intézett panasz esetében, vagy a GDPR-rel, vagy az adatvédelemmel kapcsolatos általános megkeresés esetében a kapcsolattartáshoz szükséges email cím és levelezési cím a következő:

E-mail:         info(kukac)odvasko.hu
Levelezési cím:     Futo-Trans-Group Kft.. – Odvaskő Panzió és Étterem
H-8161 Ősi Kert Köz Köz 13

2)    Adatkezelések

2.1    Szobafoglalás

Online, személyesen a szállodában vagy telefonon leadott szobafoglalás esetén az alábbi személyes adatok valamelyikét vagy akár mindegyikét kérhetjük: 

         Teljes név

         Megszólítás

         Érkezés napja

         Elutazás napja

         Egy szobában tartózkodó felnőttek száma

         Szoba típusa

         Teljes hitelkártya-adatok

         Az igénybe venni kívánt szolgáltatási csomag

         Email cím

         Teljes levelezési cím

         Érkezési idő

         Megjegyzések – itt adhatja meg esetleges preferenciáit


Az adatkezelési cél:
Az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szobát bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilván tartsuk a fizetési eszközt, amivel elkerülhetjük az azzal járó anyagi kockázatot, ha a vendég végül nem jelentkezik be a szállodába.  Az Ön email-címét abban a kivételes esetben használjuk, ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról, vagy három nappal az elutazás után, hogy ossza meg velünk a tartózkodásával kapcsolatos észrevételeit annak érdekében, hogy az Ön és más vendégek későbbi látogatásai során még jobb szolgáltatást nyújthassunk.  

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogszerűségének alapja, hogy ezekre az adatokra egy, szobafoglalásra irányuló szerződés teljesítéséhez van szükségünk. Az Ön email-címét annak érdekében kezeljük, hogy a tartózkodása után e-mailt küldhessünk Önnek, mivel “az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai”.  Jogos érdekeink közé tartozik ebben az esetben a kiváló minőségű szolgáltatás nyújtása, és úgy véljük, hogy a tartózkodása után küldött email nem sérti az Ön alapvető jogait.

Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.

Az adatkezelési idő:

A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük.  Előfordulhat például, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük. 
Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat.  A főbb kategóriák a következők:

         Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.  Ezért ha Önnek a számlát 2018. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2026. december 31-ig kell megőriznünk.

         A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.


Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az adatokat.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info(kukac)odvasko.hu címre  küldött e-mail útján.


2.2    Bejelentő lap

Az adatok köre és az adatkezelés jogalapja:
Kötelezően megadandó személyes adatok (Ezen adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele):

         A következő adatok kezelése jogszabályi kötelezettség pl.: keresztnév, vezetéknév, anyja neve, számlázási adatok;

         Az igényelt szolgáltatás (szállás, wellnes, stb…) teljesítése érdekében (szerződés alapján) kezeljük még pl.: elérhetőségek, törzsvendégprogram szám, fizetés módja, bankkártya adatok, szobaszám, vendégek száma

         A Futo-Trans-Group Kft. a szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeljük távozását követő 3 napig a nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy megkérdezzük véleményét a szolgáltatásainkról és ez által fejlesszük azokat.

 

Az adatkezelés célja: 
Szállodai szolgáltatások nyújtása, ideértve a kapcsolattartást és a szolgáltatás fejlesztését is. 

Az adatkezelési idő:
A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük.  Például előfordulhat, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük. 

Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat.  A főbb kategóriák a következők:

         Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.  Ezért ha Önnek a számlát 2018. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2026. december 31-ig kell megőriznünk.

         A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.


Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info(kukac)odvasko.hu címre  küldött e-mail útján.

2.3    Vendég kérdőív és értékelő rendszer

Futo-Trans-Group Kft. a szálloda szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a Vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor Ön megadhatja az alábbi személyes adatait:

         Név

         Látogatás dátuma

         Szobaszám

         Elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím)

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja. 

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a Futo-Trans-Group Kft. statisztikai célokból is felhasználhatja.

Amennyiben véleményét anonim módon közli velünk, személyes adatot nem kezelünk. Ha kér visszajelzést tőlünk, úgy munkatársunk legkésőbb 30 napon belül a megadott elérhetőségek egyikén (e-mail, cím, telefonszám) felkeresi Önt. 

Az adatkezelés célja
Kapcsolattartás a véleményezővel és panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudjuk kérdését megválaszolni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. 

Az adatkezelési idő: 
Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat a kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolása után az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet az Ön ilyen irányú kérése esetén töröljük.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info(kukac)odvasko.hu címre küldött e-mail útján.


2.4    Kamerarendszer

A Futo-Trans-Group Kft. által üzemeltetett Odvaskő Panzió és Étterem egész területén kamerák üzemelnek – melyek képi rögzítést és tárolást végeznek -  a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi a szálloda bejáratánál.


Az adatkezelés célja:
A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, azaz a jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el. 

Az adatkezelés jogalapja: 
Ezen adatkezelésünk jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben Ön az Odvaskő Panzió és Étterem megfigyelt területére a bejáratnál elhelyezett figyelmeztetés ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez. Kérjük, ne menjen be, ha ehhez nem kíván hozzájárulni. 
A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az Odvaskő Panzió munkatársaitól kaphat. A kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját kérésére továbbítjuk az Ön részére. Ilyen igényét kérjük, jelezze az info(kukac)odvasko.hu címre küldött e-mail, vagy a szálloda posta címére küldött levél útján.


2.5    Odvaskő Ajándékutalvány

Odvaskő Ajándékutalvány vásárlásakor Ön az alábbi személyes adatokat adja meg:
Személyes vásárlás esetén:

         Név

         Számlázási név és cím

         Online megrendelés esetén az Odvaskő Panziós és Étterem hivatalos weboldalain keresztül:

         Név

         E-mail cím

         Telefonszám

         Számlázási név és cím

         Kézbesítési név és cím

 

Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás az Ajándékutalvány kézbesítése érdekében, számlázás. 

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ajándékutalvány kiállítása érdekében kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása kötelező, a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelési idő:
Az így kapott személyes adatokat a Futo-Trans-Group Kft. a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 évig tárolja.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info(kukac)odvasko.hu.hu címre küldött e-mail útján.


2.6    Bankkártya adatok

A szobafoglalás esetén az alábbi bankkártya adatok megadását kérjük:

         Kártyán szereplő név

         Kártya szám

         Lejárat


Az adatkezelés célja:
A foglalás biztosítása, valamint a foglalás végösszegének vagy egy részének lehívása lemondástól függően. 

Az adatkezelés jogalapja: 
A szobafoglalás, mint szolgáltatás érdekében kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása kötelező, a szolgáltatás nyújtás feltétele.

Az adatkezelési idő:
A bankkártya adatok titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében, kizárólag az arra jogosult személy részére lehetséges. A szállodából történő távozást követően az adatok többé nem fedhetők fel, a hozzáférés nem lehetséges. Az adatokat 8 év után töröljük.   

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk a info(kukac)odvasko.hu címre küldött e-mail útján.

2.7    Közösségi portál (Facebook 

A Futo-Trans-Group Kft. által üzemeltetett Odvaskő Panzió és Étterem elérhető a Facebook közösségi portálon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. A Társaság a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés célja:
A Futo-Trans-Group Kft. által üzemeltetett Odvaskő Panzió és Étterem weboldalán található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás. A Facebook oldalak segítségével Ön szobát foglalhat, részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.

Az adatkezelési idő:
Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart.

Az adattovábbításra, vagy adat-feldogozó igénybevételére nem kerül sor.

A Facebook tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

         https://www.facebook.com/policies/cookies/

         https://www.facebook.com/about/privacy/update

A Facebook alkalmazások és nyereményjátékok használata során az adatkezelés a 2.8. pontban foglaltak szerint zajlik.

Szobafoglalás esetén a Vendéget a rendszer automatikusan átirányítja az Odvaskő Panzió és Étterem honlapjára. Az adatkezelés a 2.1. pontban foglaltak szerint folyik. 

A Társaság Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről/panzióról/étteremről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Társaság mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info(kukac)odvasko.hu címre küldött e-mail útján.


2.8    Nyereményjáték

Futo-Trans-Group Kft. önállóan vagy külsős céggel együtt esetenként nyereményjátékot szervez. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online (Odvaskő weboldalon, Facebook oldalon) jelentkezést követően van lehetőség, általában az alábbi adatok megadása után:

         Név

         Lakcím

         Telefonszám

         E-mail cím

Előfordulhat, hogy nincs szükség a fenti adatokra (pl: Facebook nyereményjátékban), vagy más adatra is szükség van, így az adatok köre változhat.

Az adatkezelés célja: 
Nyereményjáték szervezése, valamint kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Futo-Trans-Group Kft. eljuttathassa a nyereményt. 

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info(kukac)odvasko.hu címre küldött e-mail, vagy a szálloda posta címére küldött levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelést. A hozzájárulás feltétele a nyereményjátékban történő részvételnek.

Az adatkezelési idő:
Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a sorsolást követő 30 napon belül az így kezelt adatok (a nyertes/ek és pótnyertes/ek kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes/ek és pótnyertes/ek adatait, amennyiben az szükséges a Futo-Trans-Group Kft. a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 évig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

Az esetleges adattovábbításról, és adatfeldolgozókról, valamint az adatkezelés egyéb jelen tájékoztatótól eltérő részleteiről mindig az adott nyereményjáték során adunk tájékoztatást.

A hírlevélre feliratkozó, promóciós megkereséshez hozzájáruló Vendégek esetén a fenti adatokat a 
Futo-Trans-Group Kft. a jelen Tájékoztató 2.5. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info(kukac)odvasko.hu címre küldött e-mail útján.


2.9    Kapcsolat

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon, postai úton, vagy az erre kialakított űrlapok útján (pl: ajánlatkérés)). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük. 

Az adatkezelés célja: 
Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása. 

Az adatkezelés jogalapja: 
Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön (vélelmezett) önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogos adatkezelést.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők, a tapasztalataink alapján kerültek kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.

Az adatkezelési idő: 
Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés természetéből adódóan - adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Társaság, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.

2.10    Panaszkezelési jegyzőkönyv

A fogyasztói panaszkezelés során, ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Futo-Trans-Group Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

         A fogyasztó neve, lakcíme

         A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

         A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke

         A Futo-Trans-Group Kft. nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges

         A jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása

         A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

         Telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma


Az adatkezelés célja:
A panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel.

Az adatkezelés jogalapja:
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést.

Az adatkezelés idő:
A jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info(kukac)odvasko.hu címre küldött e-mail útján.

2.11    Automatikusan rögzített adatok, cookiek (sütik) és “remarketing kódok”

2.11.1    Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: 
Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelési idő: A honlap megtekintésétől számított 30 nap. 


2.11.2.    Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. 

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

A cookie-k két típusa: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. 

         A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

         A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis, ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.


Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Milyen cookie-kat alkalmazunk?

1. A honlap működéséhez elengedhetetlen eszközök:
Az ilyen cookie-k a honlap megfelelő működéséhez elengedhetetlenek, így ebben az esetben az adatkezelés jogalapja Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Adattovábbítás nem történik. 

a) Kitöltési segédlet
Az adatkezelés célja: Segíti az adatlapok kitöltését azzal, hogy előre felajánlja az Ön részére megfelelőnek tűnő kitöltést.
Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart

b) Segít a keresésben
Az adatkezelés célja: Segít a keresésben, hogy a leggyorsabban megtalálja, amit keres
Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart

c) Helyesírás ellenőrző
Az adatkezelés célja: Automatikusan javítja a vélelmezett elütési hibákat
Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart

d) Nyelvi beállítás azonosítása:
Az adatkezelés célja: A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait. 
Az adatkezelési
idő: Ezt a beállítást (cookie-t) 29 napig tároljuk.

e) Közösségi hálózati cookie (Facebook, Instagram, Google+, Youtube)
Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található tartalmak megosztásra kerüljenek. 
Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a megosztás idejéig tároljuk.

A Facebookról bővebben a 2. pontban olvashat.

f) Multimédia lejátszó (youtube)
Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található videókat lejátssza. 
Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a lejátszás idejéig tároljuk.

2. Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k
Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, nem kezelnek tehát személyes adatot. Működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez igazítását. Az ilyen adatok gyűjtésében segít a Google Tag Manager (és Google Analytics), valamint a Hotjar

3. Marketing célú cookie-k
Az ilyen cookie-k adatkezelési célja a személyre szabott reklámok küldése. 
Az adatkezelés jogalapja: Minden esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön részére kialakított reklámok.

a) Kategorizálás a látogatás helye szerint, 
Az adatkezelési idő: 269 nap

b) Személyreszabott Facebook ajánlatok 
Az adatkezelés ideje: legfeljebb 180 nap 

c) Az Odvaskő Étterem és Panzió reklámjaira történő klikkelés figyelése
Az adatkezelési idő: 2 év

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiekkel kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info(kukac)odvasko.hu címre küldött e-mail útján. 

2.11.3.
Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Futo-Trans-Group Kft. üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak nincs semmilyen befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

2.12    Álláshirdetések

Az e-mailben, papír alapon lehetősége van arra, hogy a Futo-Trans-Group Kft. állásajánlataira jelentkezzen. 

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az álláskeresők részére tájékoztatás nyújtása a kiírt pályázatokról, a megfelelő jelentkezők kiválasztása és az állásajánlatra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása, mely e-mail, vagy papír alapon küldött jelentkezés esetén vélelmezett. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja e-mail, vagy levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, de hozzájárulás visszavonása esetén, vagy valamely általunk kért dokumentum, adat hiányában nem tudjuk elbírálni jelentkezését.

Az adatkezelési idő:
A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban feltöltött/megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

         a sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további egy évig tároljuk a jelentkezését. Amennyiben 30 napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből.

         a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából.


Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó jelentkezések kezelése:

         Postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban egy évig tároljuk. Egy év elteltével az így megadott önéletrajz és adatok törlésre kerülnek.


Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info(kukac)odvasko.hu címre küldött e-mail, vagy a szálloda posta címére küldött levél útján.

2.13    Személyzet 

A jelen tájékoztatóban szereplő információk, valamint az 1. pontban ismertetett jogok a Futo-Trans-Group Kft. alkalmazottaira, valamint az ő adataik kezelésére is érvényesek.

Alkalmazottainkat közvetlenül tájékoztatjuk az Alkalmazotti Adatkezelési Tájékoztatónkban foglaltakról és személyes adataik kezelésének részleteiről.


2.14   Üzleti kapcsolattartás

A legtöbb céghez hasonlóan Vállalatunk is üzleti célú kapcsolatot tart fenn más szervezetek egyes alkalmazottjaival, akik nevét, üzleti pozícióját és elérhetőségi adatait eltároljuk. 

Az adatkezelés célja:
Az ilyen adattárolást minden esetben az illető hozzájárulásával, annak érdekében végezzük, hogy vállalataink együttműködés céljából kommunikálhassanak. 

Az adatkezelés jogalapja:
Adatkezelési tevékenységünk jogalapja „a szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek”.
Ezen üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait kizárólag vállalataikkal történő üzleti együttműködés kialakításának és fenntartásának megkönnyítése céljából tároljuk.  Nem végzünk például marketingtevékenységet ezen kapcsolattartók felé adataik felhasználásával, és azokat nem továbbítjuk harmadik feleknek.

Az adatkezelési idő:
Az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait legalább évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek.

A fentiekkel azonos módon járunk el a sajtó képviselőinek személyes adatai kezelése során.

3)    Jogi hivatkozások (az elérhetőségeket is beleértve)

Az általa használt személyes adatok adatkezelőjeként a Futo-Trans-Group Kft., a GDPR értelmében, köteles hivatalos nevéről, elérhetőségeiről és egyéb adatairól tájékoztatást közzétenni.  Ez a rész a GDPR által előírt minden információt tartalmaz.

Az Odvaskő Panzió és Étterem üzemeltető jogi személyek teljes hivatalos neve:


Teljes hivatalos név:        Futo-Trans-Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név:                 Futo-Trans-Group Kft.
Székhely:                         H-8161 Ősi Kert-köz köz 13.
Levelezési cím:              Odvaskő Panzió és Étterem -
H-8161 Ősi Kert Köz Köz 13.
Cégbíróság:                    Veszprém Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám:           19-09-516209
Adószám
:                                  24286927-2-19
Képviseletében eljár:      Futó László - Ügyvezető
Adatvédelemért felelős:  Futó László 
Telefonszám:                  +36 70 / 450 0003
Futó László e-mail címe    futo@invitel.hu  

Tevékenység: 
szállodaüzemeltetés és szolgáltatások 


A Futó-Trans-Group Kft. által üzemeltetett szálloda: 

A szálloda (marketing) neve:    Odvaskő Panzió és Étterem
Címe
H-8564 Ugod Gerencepuszta Hrsz:0164/2.

Telefon:   +36 88 / 830 211
Fax:  +36 88 / 830 212
E-mail:  info@odvasko.hu


4)    A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések és rövidítések:

A fogalom-meghatározások nagy része az EU általános adatvédelmi rendeletén (GDPR) alapul.  Ez egy jogi dokumentum, ezért ugyanazt a tartalmat nem lehet egyszerűen, röviden megfogalmazva visszaadni.  Itt az a célunk, hogy egyértelmű magyarázatot adjunk, ami megkönnyíti a szöveg megértését; ez időnként kizárja a teljes jogi meghatározás részleteinek ismertetését.  A Futo-Trans-Group Kft. politikája értelmében teljes körűen megfelelünk a GDPR követelményeinek,
és az Önök jogai nem csorbulnak amiatt, hogy az itt közölt magyarázatot leegyszerűsítettük.

 

Kifejezés vagy rövidítés

Magyarázat

Adatkezelő

A személyes adatok feldolgozását meghatározó jogi szervezet.

Érintett

Az EU-ban vagy az EU-n kívül élő személy, aki egy az EU-ban működő szervezettel kapcsolatban áll.  Az ilyen egyént “érintettnek”

tekintjük, és a GDPR értelmében jogokkal rendelkezik saját adatainak feldolgozása során.

EU

Az Európai Unió

GDPR

Az EU általános adatvédelmi rendelete, ami 2018. május 25-én lépett hatályba.

Személyes adatok

Bármely az egyénre vonatkozó információ, amely lehetővé teszi az azonosítást számos módszer segítségével, beleértve, de nem

kizárólagosan a következőket:

         Az egyén neve, azonosító száma, címe, anyja születési neve, vagy

         egy vagy több olyan tényező, ami az egyén fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására

        kifejezetten utal.

Adatfeldolgozás

Bármely művelet vagy műveletek összessége, amelyet a személyes adatokon végeznek, akár automatikusan, akár nem,

beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

Adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, abba való betekintés,

felhasználása, közlés továbbítása, terjesztése, összehangolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése

Adatfeldolgozó

Az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

Profilalkotás

Automatikus feldolgozás, ami személyes adatokat használ ahhoz, hogy elemezze azokat, vagy előrejelzéseket végezzen az egyén

munkateljesítményét, gazdasági helyzetét, egészségét, személyes preferenciáit, érdeklődését, megbízhatóságát, viselkedését, helyét v

agy mozgását illetően.

Álnevesítés

Kódolás vagy személyes adatok olyan más módon történő fenntartása, amellyel nem köthetők egy konkrét adatkezelés alanyához

kiegészítő információ megadása nélkül. A kiegészítő információt külön kell tárolni és védeni kell a jogosulatlan felhasználástól technikai

és szervezési intézkedésekkel.

Nagyon szigorú korlátozások érvényesek a “különleges kategóriákba” tartozó személyes adatok feldolgozására.  Ezek a következők:

Adatok különleges kategóriái:

         Faji vagy etnikai eredetet, politikai véleményt, vallási vagy filozófiai nézeteket vagy szakszervezeti tagságot felfedő adatok,

         Genetikai adatok és biometrikus adatok feldolgozása az egyén egyedi azonosítása céljából, az egészségre vagy a személy szexuális

         életére vagy szexuális orientációjára vonatkozó adatok, vagy

        Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó adatok

Felügyeleti Hatóság

Uniós tagállam felállíthat független köztestületet a GDPR alkalmazásának nyomon követésére és - szükség esetén - közbelépésre az

egyének jogainak védelmére a GDPR értelmében

Harmadik ország

Bármely az EU-n kívüli ország

Adattovábbítás:

Személyes adatok továbbítása az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól az EU-n kívüli jogi személy felé.